Weapon Throw Build

Whimsyshire

mbXtreme Speaks - Diablo 3